Tag Archives: nikmat

Pada masa silam, manusia bepergian dengan berjalan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain dengan membawa barang atau perbekalan...

Seorang muslimah makan sambil berjalan, makan dengan tangan kiri, tanpa berdoa, bahkan menyisakan makanan, hal ini seakan...

Bismillāhirrahmānirrahīm Alhamdulillāh.. segala puji bagi Allah Ta’ālā yang telah memberikan banyak limpahan rahmat...

Saudariku muslimah…yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Ta’ālā serta perlindungan dan naungan...